Ochranné opatrenia pri práci vo výškach

V tejto časti sa zameriame na jednotlivé ochranné opatrenia, ktoré je nutné pri pohybe a práci vo výškach vykonať na ochranu života a zdravia pracovníkov. Ich postupnosť je možné opäť označiť písmenami abecedy – A,B,C…, lebo abeceda je dôležitá, ale nestačí na čítanie knihy. Aby sme mohli príbeh alebo správu prečítať, musíme vedieť písmenká správne poskladať do slov.

Jednotlivé opatrenia sú časti systému, ktorý je potrebné spoznať a neustále rozvíjať, tak ako vedomosti a praktické zručnosti v iných oblastiach práce. Pozrieme sa na kolektívne ochranné prvky a neskôr na osobné ochranné prostriedky, ktoré musia vždy vytvoriť systém osobnej ochrany.

Kolektívne ochranné opatrenia

Kolektívne ochranné opatrenia sa nazývajú aj pasívne, pretože nevyžadujú aktivitu užívateľa a obmedzujú prístup na miesta s ohrozením pádom z výšky. Majú prednosť pred osobnými ochrannými opatreniami z dôvodu vyššej spoľahlivosti a ich aplikácie na miestach, ktoré vopred určili odborníci. Môžu byť vytvorené záchytnými konštrukciami alebo záchytnými sieťami, zábradliami, bezpečnými lávkami so zábradlím alebo inými konštrukčnými prvkami v súlade s požiadavkami technických noriem (zoznam na konci článku).

Najčastejšie používané sú ochranné zábradlia, navrhované v súlade s EN 13374 (Systémy dočasnej ochrany voľného okraja – Špecifikácia výrobku, skúšobné metódy) a môžu byť pevne namontované na okrajoch zvýšených plôch (strechy, budovy, technologické zariadenia…) alebo sú to prenosné konštrukcie so závažím na spodnom okraji. Musia mať hornú a strednú tyč zábradlia, so zarážkou vysokou minimálne 150 mm nad pracovnou podlahou. Všetky časti musia byť označené číslom normy a značkou výrobcu s rokom výroby alebo sériovým číslom, aby užívateľ mohol systém bezpečne používať.

Pokiaľ sú zábradlia súčasťou stavby alebo stroja, vzťahujú sa na ne iné požiadavky, preto je potrebné pred prevzatím budovy alebo zariadenia vhodné zistiť v dokumentácii, či je ochranný systém voľných okrajov uvedený alebo je potrebné žiadať doplnenie.

Iným riešením kolektívnej ochrany sú záchytné siete vyrábané a následne inštalované ako technicky vhodné a ekonomicky prijateľné opatrenia na zachytenie osôb pri možnom páde z výšky. Ich parametre a podmienky skúšania určujú normy EN 1263-1 (Záchytné siete, Bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy) a ich inštaláciu EN 1263-2 (Záchytné siete, Bezpečnostné požiadavky pre osadzovanie záchytných sietí). Jednotlivé typy sietí sú rozdelené do systémov podľa spôsobu použitia:

 • S – sieť s ohraničujúcim lanom
 • T – sieť na konzolách pre vodorovné používanie
 • V – sieť na nosnú konštrukciu pre vertikálne používanie
 • U – sieť s ohraničujúcim lanom zavesená nad niektorou stranou pracoviska

 

Podľa požiadaviek normy EN 1263, v časti 2, musia byť k sieťam dodané návody na používanie, kde je minimálne uvedené:

 • Potrebná kotviace sila
 • Maximálna výška pádu a minimálna svetlá výška pod sieťou
 • Spôsoby spájania, skladovanie a termíny pre výmenu
 • Špeciálne montážne pokyny

K tomu je pre užívateľa dôležitá informácia a podmienkach prác na konštrukcii, kde sa budú siete využívať, pretože môže naraziť na problém s kotvením o nosné časti podkladu (v norme je len niekoľko jednoduchých obrázkov). Pracovníci, ktorí budú siete osadzovať na pracovisku musia používať aj osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky, ak nie je možné túto činnosť vykonať  bezpečne iným spôsobom.

 

Novým spôsobom vytvárania kolektívnych ochranných opatrení na moderných strechách ľahkej konštrukcie sú bezpečné lávky s horizontálnym systémom alebo zábradlím inštalované pevne na povrchu strechy, pre pohyb pracovníkov len v určených líniách k technologickým zariadeniam, vetracím otvorom apod., bez možnosti vstupu na nezabezpečenú plochu. Veľkou výhodou tohto riešenia je ochrana povrchu pred poškodením vstupom osôb a zaťažením materiálom.

Tieto riešenia sú obvykle navrhované presne na typ strešnej krytiny s rozmermi podľa potrieb užívateľa. Mnohé riešenia sú z dôvodu nízkej váhy vyrábané z plastových profilov, iné sú z ľahkých zliatin, montované na nosné profily pevne pripevnené na povrch strechy. Ich výhodou je možnosť montáže na šikmé povrchy a vytváranie bezpečných spojovacích línií medzi prístupom z rebríka a technologickými zariadeniami na strechách.

Osobné ochranné opatrenia

 

Pre použitie osobných ochranných opatrení platí opäť postupnosť abecedy A-B-C-D… Pre správny postup pri vytvorení systému osobnej ochrany je potrebné použiť aspoň tri hlavné prvky – kotviaci bod, bezpečnostný postroj, spojovacie prostriedky (Anchor – Body harness – Connection). V prípade nutnosti evakuácie z výšky je potrebné pridať aj spúšťacie pomôcky pre záchranu (Descender – Rescue devices), pretože po páde je postihnutý vystavený vážnemu ohrozeniu zdravia traumou zo zavesenia v postroji  (Seddon, 2002). Preto prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu z výšky musia používať vyškolení pracovníci, ktorí sú informovaní o rizikách poškodenia zdravia pri páde alebo počas evakuácie po páde.

Všetky osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky sú vyrábané a následne testované v súlade s požiadavkami európskej smernice 89/686 EEC  (The Council of the European Communities, 1989), pričom pri uvedení na trh musia byť označené označení CE s číslom notifikovanej osoby (skúšobne, testovacieho centra), ktorá vydala vyhlásenie ES o certifikácii výrobku. Súčasťou procesu overovania bezpečnosti týchto ochranných prostriedkov je niekoľko skúšok, ktoré musia preukázať pevnosť materiálov, ergonomické vlastnosti, ochranu proti vplyvom prostredia počas životnosti a schopnosť absorbovať sily pri páde v súlade s požiadavkami technický noriem  (Richies, 2002)

 

 • - kotviaci bod (Anchor point)

Pevný kotviaci bod je prvým predpokladom fungovania systému ochrany proti pádu z výšky. Môže byť súčasťou konštrukcie, alebo je montovaný vhodným spôsobom. Jeho vlastnosti a požiadavky pre inštaláciu sú uvedené v norme EN 795, kde sú uvedené skupiny kotviacich bodov. Obvykle ide o pevný kotviaci bod namontovaný do oceľového alebo betónového podkladu.. Jeho pevnosť musí byť v smere zaťaženia aspoň 15 kN (v porovnaní je to 1500 kg, čo je váha väčšieho auta), pretože pri zachytení pádu vzniká sila FMAX, ktorá sa niekedy blíži k tejto hodnote a pôsobí na každý prvok osobného ochranného systému proti pádu.

Pri určovaní miesta inštalácie je nevyhnutná odbornosť a skúsenosť, ktorá zaručí užívateľovi parametre kotviaceho bodu (pri inštalácii sa kotviaci bod testuje a jeho “krstný “ evidenčný list sa musí evidovať počas celej životnosti).

Medzi kotviace body patria aj horizontálne istiace systémy, ktoré vďaka nosnému profilu alebo lanku umožňujú pohyb užívateľa po určenej dráhe. Vzhľadom na nutnosť použiť jazdec, ktorý sprevádza človeka pri pohybe, ide o osobný ochranný prostriedok a nie kolektívny ochranný systém.

 • – bezpečnostný postroj (Body harness)

Bezpečnostný postroj je časť systému osobnej ochrany proti pádu, ktorá sa musí dôkladne prispôsobiť typu práce a postave užívateľa. Je vyrobený z popruhov a ďalších komponentov spojených šitím podľa požiadaviek noriem EN 361 a ďalších (EN 358, EN 813). Materiál je schopný odolať veľkým preťaženiam spôsobeným záchytnou silou pri páde z výšky, je však menej odolný pôsobeniu chemických látok. Pokiaľ je nevyhnutné používať postroje v priemyselnom prostredí s agresívnymi látkami (kyseliny, zásadité chemikálie apod.) vyžaduje to ich ochranu pred pôsobením uvedených látok.

Dôležitou podmienkou pre správne fungovanie bezpečnostného postroja a ďalších prvkov systému osobnej ochrany proti pádu z výšky je vhodná veľkosť postroja prispôsobená postave tak, aby nemohlo dôjsť počas práce k nedostatočnej alebo dokonca nebezpečnej reakcii postroja pri zachytení možného pádu.

Okrem chemickej odolnosti a veľkosti je potrebné zvoliť vhodný typ podľa typu práce.

Pokiaľ je potrebné pri práci používať aj polohovacie techniky (pracovník pri práci používa závesné oká s krátkym lanom na páse pre zaujatie vhodnej pracovnej polohy), alebo musí byť postroj používaný po celú pracovnú zmenu, je nutné vybrať vhodný typ s viacerými kotviacimi okami a podobne. Existujú aj riešenia postrojov vhodné do výbušného prostredia alebo sú vyrobené z materiálu odolného voči teplu a plameňu.

Každý bezpečnostný postroj však musí užívateľ pred prácou skontrolovať, aby sa presvedčil o jeho správnej funkcii a všetkých požadovaných parametroch. Nesmie objaviť akéhokoľvek poškodenie alebo nefunkčnú časť, inak musí odoslať postroj na kontrolu oprávnenej osobe poverenej výrobcom.

 

 •  – spojenie (Connection)

Spojenie kotviaceho bodu s bezpečnostným postrojom zabezpečujú viaceré prvky systému tak, aby pád užívateľa bol čo najkratší a systém správne fungoval. Práve spojovacie prostriedky je potrebné vyberať z viacerých alternatív, čo niekedy vytvára pre zamestnávateľa ťažkú situáciu pri rozhodnutí o nákupe vhodných prostriedkov osobného zabezpečenia.

Nevyhnutným prvkom spojovacieho lana je tlmič pádovej energie, ktorý dokáže znížiť silu pri páde na bezpečnú veľkosť pre užívateľa. Tento tlmič je tvorený špeciálne tkaným popruhom, ktorý sa po začiatku pádu začne párať, až do chvíle, keď je pád zachytený a človek v postroji zostane visieť na konci lana. Hodnota sily nesmie podľa požiadaviek technickej normy (EN 355 Tlmiče pádovej energie) prekročiť bezpečnú hodnotu 6 kN pre užívateľa. Tlmiče sa obvykle kombinujú s lanami a rôznymi typmi karabín, aby sa dali používať v rôznych podmienkach.

Iným riešením je samonavíjacia kladka (samonavíjací zachytávač pádu – self retracting lifeline), ktorá využíva princíp fungovania bezpečnostného pásu v automobiloch. Zariadenie je vytvorené z lanka alebo popruhu navinutého na bubne s brzdiacimi prvkami, ktoré zotrvačnosťou pri otáčavom pohybe bubna zapadnú do otvorov po obvode bubna a zastavia pohyb lanka. Tento účinný spôsob dokáže skrátiť dĺžku pádu na desiatky centimetrov, čím zníži aj silu pôsobiacu na užívateľa pri páde. Samonavíjacie zachytávače pádu sú vyrábané v rôznych verziách podľa dĺžky, typu vedenia, ale aj podmienok použitia (špeciálne bloky pre extrémne poveternostné podmienky, výbušné prostredie apod.).

Medzi spojovacie prostriedky je potrebné zaradiť aj kombinácie viacerých prvkov, ktoré sú súčasťou systému – ide o samoblokovacie prvky na lanách, špeciálne typy karabín pevne spojené s lanom a inými prvkami, alebo kombináciu lanových kladiek a evakuačných zariadení. Každý z týchto výrobkov má svoje určenia a jeho vlastnosti sú vhodné pre iný druh činnosti. Aj preto je veľmi dôležité venovať veľkú pozornosť školeniu užívateľov s praktickým nácvikom činnosti a obsluhy jednotlivých prvkov ochranného systému.

 •  – záchrana (Descent-rescue)

Vedúci pracovníci obvykle pri zmienke o evakuácii a záchranných opatreniach pri práci vo výškach uvádzajú hasičský útvar v blízkosti pracoviska. Určite je dobré prenechať tieto činnosti profesionálom, je ale potrebné vykonať potrebné úkony aj vlastnými preškolenými pracovníkmi.

Pre situácie, keď je potrebné rýchlo reagovať a postihnutého evakuovať z výšky na miesto, kde je možné poskytnúť prvú pomoc, sú určené zariadenia pre spúšťanie a záchranu.

V priemyselných podnikoch je mnoho priestorov, ktoré sú ťažko prístupné a neumožňujú prístup záchrancov v prípade nutného zásahu. To je limit, ktorý musia mať na pamäti všetci, ktorí organizujú a riadia práce vo výškach, pretože v prípade ohrozenia zdravia človeka po páde z výšky nie je dostatok času na klasický postup pri poskytovaní prvej pomoci. Je veľmi potrebné preveriť schopnosť záchranných tímov pracovať s lanovými technikami a ich vybavenie, pretože menovaný hasičský útvar nemusí byť informovaný o rizikách a limitoch prevádzok v ich regióne.

Záchranné systémy nevyhnutne patria do vybavenia priemyselných prevádzok, kde pracovníci vstupujú do uzavretých priestorov, vystupujú na vysoké konštrukcie, strechy budov a časti strojov s obmedzeným prístupom vo výške (Amphoux, 1998). Patria sem rôzne záchranné zariadenia pre evakuáciu, blokanty a kladky, evakuačné slučky, či nosidlá.

 

 

Napíšte komentár

Required.

Required. Nepublikovaný.

Ak máte.