Predpisy pre bezpečnú prácu vo výškach

Dôvodom pre postupné vytváranie prísnejších požiadaviek pre organizáciu a vykonávanie prác vo výškach boli vážne dôsledky na životy ľudí, ktorí po páde zahynuli alebo utrpeli vážne poranenia. V minulosti zahynulo mnoho ľudí pri stavbe budov, mostov, či pri ťažbe surovín len preto, že nemali informácie o ohrozeniach na pracovisku a zamestnávatelia nerobili opatrenia na ochranu svojich zamestnancov. Určite ste videli obrázky odvážnych mužov pri stavbe mrakodrapov alebo zábery zo slovenských stavieb, kde ľudia pracovali bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov (ak nerátame “montérky”a topánky).

Dnes v európskej legislatíve nájdeme viacej smerníc zameraných na túto oblasť, ktoré boli implementované do našich právnych predpisov. Niektoré z dôležitých smerníc sú uvedené nižšie:

  • 89/391/EEC – rámcová smernica pre BOZP
  • 89/655/EEC – smernica o použití pracovných prostriedkov
  • 89/656/EEC – smernica o použití osobných ochranných prostriedkov
  • 89/686/EEC – smernica o osobných ochranných prostriedkoch

 

Pokiaľ budete potrebovať znenie niektorej smernice, môžete ich nájsť na oficiálnej stránke EUR-Lex (Access to European Union law) – www.eur-lex.europa.eu, alebo na stránke Európskej agentúry pre bezpečnosť práce (European Agency for Safety and Health at work) – www.osha.europa.eu .

Slovenské právne predpisy pre práce vo výškach boli postupne prispôsobované európskym smerniciam a dne s je v našej právnej sústave pre oblasť bezpečnosti práce len niekoľko starších predpisov, ktoré sa budú novelizovať. Je to hlavne vyhláška 374/1990 Zb. vydaná už neexistujúcim SLovenských úradom bezpečnosti práce a Slovenským banským úradom. Táto vyhláška určuje požiadavky pre bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Je to predpis vytvorený na základe znalostí a praxe v deväťdesiatych rokoch, s dôrazom na určenie povinností, rozmerov a presných pokynov pre zamestnávateľa a zamestnanca.

Nové právne predpisy vytvorené súborom nariadení vlády Slovenskej republiky sú prekladmi európskych smerníc a vytvárajú rámec pre prístup zamestnávateľa k bezpečnosti práce. Nenájdete v nich presné požiadavky, rozmery a zoznamy správnych úkonov. Obvykle sú povinnosti popísané vetami ako “zamestnávateľ je povinný zabezpečiť aby pracovný prostriedok vyhovoval minimálnym požiadavkám…”, “zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti…”.

Ako sa má teda zamestnávateľ vysporiadať s novými požiadavkami, ktoré nie sú celkom konkrétne definované? Je vôbec možné splniť spomínané pokyny?

Na základe skúseností z iných krajín, či príkladov spoločností na Slovesnku je zrejmé, že  je to možné. Požiadavky nových predpisov je možné splniť, ba dokonca je mnoho zamestnávateľov, ktorí ich využívajú len ako základný rámec pre svoje systémové opatrenia. V jednej spoločnosti ad pracovníkov vyžadujú rešpektovanie pokynov, v inej sa zameriavajú na vzdelávanie a prijatie firemnej myšlienky o bezpečnosti zamestnancov. Tak ako aj v iných oblastiach podnikania bude stále viac rozhodovať prístup manažérov a tvorcov firemnej stratégie, či budú zamestnanci prijímať  a plniť zámery pri ochrane ich života a zdravia.

Stále viac bude záležať na zákazníkovi, či akceptuje prácu vykonávanú nebezpečným spôsobom, či bude tolerovať dodávateľa, ktorý príde “naľahko” a pokúsi sa obchádzať požiadavky a pravidlá platné u svojho zákazníka. Podporu rešpektovania zákonov je možné najlepšie zabezpečiť cez vytvorenie konkurenčného prostredia, kde rozhoduje “cena”, ale doplnená kvalitou a bezpečnosťou. Vtedy budú vyhrávať lepší a bezpečnosť práce nebude strašiakom alebo komunisktickým pozostatkom, ako to ešte stále zaznieva na niektorých pracoviskách…

 

Predpisy pre bezpečnosť práce si môžete overiť a nájsť v plnom znení na internetovej stránke www.zbierka.sk, alebo na www.nip.gov.sk.

 

 

 

 

Napíšte komentár

Required.

Required. Nepublikovaný.

Ak máte.